PROGRAM

P R Z E P I S

NA NOWOCZESNY DZIERŻONIÓW

DARIUSZA KUCHARSKIEGO

Od co najmniej 8 lat m.in. jako wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego obserwuję zachodzące zmiany w naszym Mieście - Dzierżoniowie. Doświadczenie to oraz chęć wprowadzenia pewnych zmian w obszarze funkcjonowania Miasta powoduje, że pragnę przedstawić Państwu mój program wyborczy. Jest to PRZEPIS NA NOWOCZESNY DZIERŻONIÓW.

Program ten oparty jest w głównej mierze na chęci zaspokojenia potrzeb mieszkańców Dzierżoniowa oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Miasta we wszystkich jego aspektach. Chciałbym, aby realizacja tych zamierzeń stworzyła możliwość rozwoju dla dzieci i młodzieży oraz pozwoliła ludziom młodym i ambitnym związać swoją przyszłość z Dzierżoniowem. Również seniorzy, którzy całe życie przepracowali w naszym Mieście, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i opieki.

Kluczem do realizacji mojego PRZEPISU jest całkowite poświęcenie się nałożonym na mnie obowiązkom, uczciwość oraz rzetelność rozumiana przeze mnie jako służba dla dobra Naszego Miasta.

Doceniam dokonania poprzedników i chcę kontynuować dynamiczny rozwój Dzierżoniowa, korzystając z dotychczasowych dobrych i sprawdzonych rozwiązań.

W moim PRZEPISIE NA NOWOCZESNY DZIERŻONIÓW znajdują się również nowe pomysły, nieszablonowe rozwiązania i projekty ukierunkowane na szeroko pojęty rozwój Dzierżoniowa.

Mój program obejmuje 5 podstawowych dziedzin funkcjonowania Miasta:

 1. Gospodarka i finanse publiczne

Podniesienie poziomu dobrobytu mieszkańców Dzierżoniowa

 • Korzystanie z możliwości prowadzenia inwestycji w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami na temat rozwoju gospodarczego miasta i pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Preferencje dla lokalnych przedsiębiorców w ramach obowiązującego prawa
 • Wsparcie nowo powstających przedsiębiorstw - pomoc formalna, ulgi podatkowe
 • Racjonalizacja podatku od nieruchomości
 • Wspieranie rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Oszczędne gospodarowanie pieniędzmi podatników - ograniczanie wydatków na administrację
 • Rzeczywisty wpływ mieszkańców na rozdział środków budżetowych - budżet obywatelski
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych – dofinansowanie inwestycji rozwojowych
 • Nowoczesna inżynieria finansowa – konsolidacja długów, obligacje gminne
 1. Infrastruktura i gospodarka przestrzenna

Inwestycje i modyfikacje ułatwiające rozwój gospodarczy miasta oraz poprawiające codzienne życie mieszkańców

 • Wspieranie przez miasto budowy Południowej Obwodnicy Dzierżoniowa, której realizacja może wygenerować nowe tereny inwestycyjne
 • Promowanie budownictwa komunalnego – rozwój DTBS – wspieranie budownictwa spółdzielczego
 • Nowa organizacja ruchu w centrum miasta i na ulicach osiedlowych
 • Stworzenie parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku – parkingi satelitarne
 • Modernizacja dróg miejskich, w tym osiedlowych z wyznaczeniem odpowiedniej liczby miejsc parkingowych - budowa nowych parkingów na terenach przy SM
 • Budowa nowych ulic na osiedlach domów jednorodzinnych
 • Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne – z udziałem lokalnych przedsiębiorców – stworzenie lokalnego konsorcjum
 • Rewitalizacja Starego Miasta – podwórka, tylne elewacje – organizacja imprez, organizacja targów staroci, kiermaszów, określenie preferencji dla gastronomii
 • Restytucja dzierżoniowskich plantów
 • Rewitalizacja parków miejskich – alejek, placyków, małej architektury, wprowadzenie nowych elementów zieleni
 • Budowa największego placu zabaw i plenerowej siłowni przy ul. Sikorskiego
 • Uporządkowanie przepisów dotyczących instalowania reklam wielkoformatowych
 • Stworzenie Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP
 1. Edukacja i kultura

Młodzi powinni znaleźć w mieście perspektywy rozwoju i ciekawego życia

 • Nowy system naboru - równomierny rozkład uczniów w szkołach podstawowych
 • Nawiązanie współpracy szkół gminnych z ponadgimnazjalnymi
 • Doradztwo zawodowe w gimnazjach
 • Wskazanie lokalizacji centrum sportów ekstremalnych i innych w konsultacji z młodzieżą
 • Kultywowanie i rozwój imprez kulturalnych
 • Modernizacja Kina Zbyszek
 • Wspieranie kół zainteresowań, organizacji młodzieżowych i klubów sportowych, wspieranie działalności kulturalnej w SM
 • Reaktywacja działalności Młodzieżowej Rady Miasta
 • Wsparcie i stypendia dla szczególnie uzdolnionych
 • Stworzenie interaktywnego muzeum polskiej elektroniki – DIORA
 1. Opieka społeczna, zdrowie, bezpieczeństwo

Ludzie, którzy przepracowali całe życie, muszą dostać wsparcie w podeszłym wieku

 • Skierowanie pomocy społecznej dla osób naprawdę potrzebujących - zasiłki, skierowania do DPS, stworzenie sieci pomocy wolontariackiej
 • Stworzenie programu opieki nad seniorami – we współpracy z innymi gminami powiatu stworzenie Centrum Seniora
 • Utrzymanie i rozwój Karty Dużej Rodziny
 • Współpraca z przychodniami lekarskimi działającymi w Dzierżoniowie
 • Wsparcie dalszego rozwoju szpitala powiatowego w Dzierżoniowie
 • Wspieranie utworzenia przy szpitalu w Dzierżoniowie poradni nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej oraz apteki całodobowej
 • Zwiększenie dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych
 • Rozszerzenie zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ułatwienie do niej dostępu
 • Racjonalizacja pracy Straży Miejskiej
 • Współdziałanie z Policją dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
 • Rozszerzenie monitoringu miejsc niebezpiecznych
 1. Turystyka, rekreacja, sport

Dzierżoniów – Brama Gór Sowich

 • Wspólna promocja regionu w ramach Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich
 • Jednolite oznakowanie drogowe ułatwiające dojazd do atrakcji turystycznych regionu
 • Wspieranie przedsięwzięć okołoturystycznych
 • Promowanie zdrowego trybu życia – budowa międzygminnego systemu ścieżek rekreacyjnych i placów z urządzeniami treningowymi
 • Przygotowanie modernizacji krytego basenu miejskiego
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Wrocławskiej
 • Wspieranie najaktywniejszych organizacji pozarządowych

Oto jest Przepis na Nowoczesny Dzierżoniów.

Do tego proszę dodać szczyptę Państwa wiary. Wiary, że wspólnie uda nam się zrealizować cele, które doprowadzą do dalszego rozwoju naszego miasta, tak żebyśmy byli dumni, że tutaj - w Dzierżoniowie uczymy się, pracujemy, mieszkamy i odpoczywamy. Z przyjemnością, ze spokojem, ze smakiem…

Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Biuro

Urząd Miasta w Dzierżoniowie
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Telefon

tel. (74) 645-08-00, 645-08-99
fax: (74) 641-55-30,
automatyczna sekretarka: (74) 645-08-02

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Email

kontakt@dariuszkucharski.pl
um@um.dzierzoniow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00